ขั้นตอนส่งบทความวิจัย

 • ขั้นตอนและเงื่อนไขการส่งผลงาน

  • จัดเตรียมผลงานให้อยู่ในรูปแบบตามที่ประชุมวิชาการกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลด Template และส่งผลงาน ผ่านเว็บไซต์
   Link: https://conf.suth.go.th/
  • บุคลากรโรงพยาบาล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และระบุชื่อผลงานโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

  1) การจัดกลุ่มและประเภทการนำเสนอผลงานที่เหมาะสม

  2) ผู้นำเสนอจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงาน ในกรณีต่อไปนี้

  2.1) ผลงานไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด

  2.2) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร

  2.3) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานมีการเผยแพร่ที่ใดที่หนึ่งมาก่อนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

  2.4) ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด
  ผู้ส่งผลงานที่เลือกรูปแบบ Oral Presentation ต้องเตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลงานด้วยตนเอง (onsite)

  *** ในกรณีไม่สามารถนำเสนอผลงานด้วยตนเองหรือไม่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จะไม่ได้รับการเผยแพร่ผลงาน และพิจารณาผลงาน

   

 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

 • ผลงานที่นำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานยังไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานดังกล่าวในเวทีวิชาการอื่นใดมาก่อน
 • การนำเสนอในรูปแบบ E-Poster นำเสนอด้วยโปรแกรม MS Power Point โดยจัดเนื้อหาให้มีความกระชับและมีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นชัดเจน ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที ใช้เวลาซักถามไม่เกิน 2 นาที รวมเวลา 7 นาทีต่อผลงาน (ในกรณี มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้ามานำเสนอผลงาน Onsite ได้ คณะกรรมการขอพิจารณาเป็นรายกรณี ก่อนจะอนุญาตให้นำเสนอผลงานผ่านระบบ Zoom ได้)
 • การนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้วย MS Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที ใช้เวลาซักถาม 2 นาที รวมเวลา 12 นาทีต่อผลงาน (ในกรณี มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้ามานำเสนอผลงาน Onsite ได้ คณะกรรมการขอพิจารณาเป็นรายกรณี ก่อนจะอนุญาตให้นำเสนอผลงานผ่านระบบ Zoom ได้)
 • ผลงานประเภท Continuous Quality Improvement (CQI) จะได้รับการจัดแสดงในวันงาน แต่ไม่มีการนำเสนอผลงาน คณะกรรมการจะพิจารณาจากไฟล์ผลงานที่ส่งเข้ามาเท่านั้น

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด

ติดต่อ นางสาวสายาห์ องค์ศรีเจริญพร หมายเลขโทรศัพท์ 098-2744824 ผู้ประสานงาน

แผนกวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระยะเวลาการส่งผลงาน ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566