ขั้นตอนส่งบทความวิจัย

 • ขั้นตอนและเงื่อนไขการส่งผลงาน

  – จัดเตรียมผลงานให้อยู่ในรูปแบบตามที่ประชุมกำหนด โดยใช้ Template ผลงาน สามารถดาวน์โหลดและส่งผลงาน
  ผ่านเว็บไซต์ Link: https://conf.suth.go.th/

  ผู้ส่งผลงานที่เป็นบุคลากรโรงพยาบาล นิสิต/นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้สนใจ

  ลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และระบุชื่อผลงานโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

   

  1) การจัดกลุ่มและประเภทการนำเสนอผลงานที่เหมาะสม

  2) ผู้นำเสนอจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงาน ในกรณีต่อไปนี้

  2.1) บทคัดย่อ ผลงาน และ E-Poster ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด

  2.2) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร

  2.3) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานมีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดที่หนึ่งมาก่อนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

  2.4) ผลงานวิจัยที่ส่งเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และรูปแบบตามที่กำหนด
  ผู้ส่งผลงานวิจัยที่เลือก Oral Presentation ต้องเตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลงานด้วยตนเอง (on site)
  หรือผ่านระบบ Online ทางโปรแกรม Zoom ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น.
  โดยสามารถเข้าทดสอบระบบก่อนได้ในเวลา
  13.00 น. เป็นต้นไป

  *** ในกรณี หากไม่สามารถนำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองหรือไม่ได้เข้าร่วมนำสเนอผลงานวิจัย
  จะไม่ได้รับการเผยแพร่ผลงาน และพิจารณาผลงาน

 

ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์บทความวิจัย 2 ไฟล์ซึ่งประกอบด้วย

1) ไฟล์บทคัดย่อ ส่งในรูปแบบของ Pdf File    

2) ไฟล์นำเสนอ ส่งในรูปแบบของ Pdf File 

โดยทั้งสองไฟล์ให้รวมในรูปแบบของ .Zip File โดยมีขนาดในการอัพโหลดไม่เกิน 50 MB

สามารถดูรายละเอียด
 คลิ้ก >>  การส่งผลงาน / แนวปฏิบัติการ / กำหนดการส่งผลงาน / แนวทางการจัดรูปแบบ Template 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด

ติดต่อ นางสาวสายาห์ องค์ศรีเจริญพร หมายเลขโทรศัพท์ 098-2744824 ผู้ประสานงาน

แผนกวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่งไฟล์บทคัดย่อและนำเสนอ

ขยายเวลาการส่งผลงานถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565