ขั้นตอนส่งบทความวิจัย

ขั้นตอนและเงื่อนไขการนำเสนอผลงาน

  • จัดเตรียมผลงานให้อยู่ในรูปแบบตามที่ประชุมวิชาการกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลด Template และส่งผลงาน ผ่านเว็บไซต์ Link: https://conf.suth.go.th/
  • บุคลากรโรงพยาบาล นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และระบุชื่อผลงานโดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

1) การจัดกลุ่มและประเภทการนำเสนอผลงานที่เหมาะสม

2) ผู้นำเสนอจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงาน ในกรณีต่อไปนี้

2.1) ผลงานไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด

2.2) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร

2.3) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานมีการเผยแพร่ที่ใดที่หนึ่งมาก่อนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

2.4) ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด และต้องเตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลงานด้วยตนเอง (onsite)

*** ในกรณีไม่สามารถนำเสนอผลงานด้วยตนเองหรือไม่ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จะไม่ได้รับการเผยแพร่ผลงาน และพิจารณาผลงาน

 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

  • ผลงานที่นำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลงานยังไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานดังกล่าวในเวทีวิชาการอื่นใดมาก่อน

  • การนำเสนอในรูปแบบ E-Poster นำเสนอด้วยโปรแกรม MS Power Point โดยจัดเนื้อหาให้มีความกระชับและมีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นชัดเจน ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที ใช้เวลาซักถามไม่เกิน 2 นาที รวมเวลา 7 นาทีต่อผลงาน

  • การนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้วย MS Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที ใช้เวลาซักถาม 2 นาที รวมเวลา 12 นาทีต่อผลงาน

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด

ติดต่อ นางสาวสายาห์ องค์ศรีเจริญพร หมายเลขโทรศัพท์ 098-2744824 ผู้ประสานงาน

แผนกวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระยะเวลาการส่งผลงาน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

Steps and Conditions for Presentation -Prepare your work in the format specified by the academic conference. You can download the template and submit your work through the website Link: https://conf.suth.go.th/.

-Hospital personnel, students, medical staff, and the general public can register to present their work and specify the title of their work, subject to the following considerations and actions: 1) Appropriate grouping and type of presentation. 2) The presenter will be disqualified from presenting in the following cases: 2.1) The work does not conform to the specified form or format. 2.2) Failure to make revisions according to the experts’ suggestions without a valid reason. 2.3) Upon later verification, if it is found that the work has been previously published elsewhere in any form. 2.4) The submitted work must pass a format compliance check. Prepared to present their work in person (onsite). *** In cases where you cannot present your work in person or fail to present it, your work will not be published or considered.

 

Presentation Formats

-The work presented must be completed academic work that has not been previously published or presented at any other academic forum.

-E-Poster Presentation: Presented using MS PowerPoint. The content should be concise, with a clearly visible font size. The presentation should not exceed 5 minutes, with up to 2 minutes for questions, totaling 7 minutes per work.

-Oral Presentation: Presented using MS PowerPoint. The presentation should

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด

ติดต่อ นางสาวสายาห์ องค์ศรีเจริญพร หมายเลขโทรศัพท์ 098-2744824 ผู้ประสานงาน

แผนกวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Confirmation of submission (registration fee payment) August 15, 2024